Bestuur, beleid en ANBI

Bestuur per Januari 2023:

N.G.J. van DoornVoorzitter
M.G. van RoekelSecretaris
C. BouwPenningmeester
J. v/d DikkenbergAlgemeen bestuurslid
C. SchuurmanAlgemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Vereniging Oud Ederveen heeft geen betaalde personeelsleden en/of bestuursleden. Alle bestuursleden bekleden deze bestuursfunctie onbezoldigd en ontvangen dus geen geldelijke beloningen. Ook personen in de verschillende commissies zijn vrijwilligers bij de vereniging en ontvangen hiervoor dus geen geldelijke beloningen. Bestuursleden en andere vrijwilligers kunnen wel een vergoeding vragen voor de gemaakte onkosten.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft als doel het behandelen en levend houden van de geschiedenis van het dorp Ederveen. Dit proberen wij vooral te doen door het uitgeven van het verenigingsboekje, het verzamelen, beheren en tentoonstellen van foto’s, filmmateriaal en oude gebruiksvoorwerpen, en andere te organiseren activiteiten. 

Actuele beleid

Onze vereniging is opgericht op 22-09-2011 en bestaat per 22-09-2021 dus 10 jaar, waarbij we ondanks de Corona-crisis stil hebben gestaan door middel van het uitbrengen van een boekwerk met daarin oude ansichtkaarten van ons dorp en het organiseren van een tentoonstelling in ‘t Trefpunt. In de eerste jaren van ons bestaan is het ons gezien de ledenaantallen en de aantallen mensen die onze activiteiten bijwonen gelukt om vereniging onder de aandacht te brengen van de Ederveense bevolking. Als verenigingsbestuur hopen we ons huidige beleid voort te zetten en willen we de geschiedenis van ons dorp levend houden. Dit willen we doen door activiteiten te blijven organiseren en ons verenigingsboekje uit te blijven geven. De inkomsten uit contributies, vanuit verkopingen tijdens activiteiten en vanuit verkopingen van boekwerken willen we in de komende jaren aanwenden om ook te werken aan andere uitgaven, zoals het scholenpakket  of het boekwerk “Ederveense verhalen” dat eerder werd uitgegeven. Op deze manier hopen we ook de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging te verzekeren en te vergroten, maar ook van betekenis te zijn voor latere generaties.

Doelstellingen op lange termijn

Zoals in de afgelopen jaren, willen we ook in de toekomst doorgaan met het organiseren van activiteiten en het werken aan de verschillende uitgaven. Dit hopen we ook meer te doen in samenwerking met andere historische verenigingen in de regio, bijvoorbeeld in projectgroepen zoals werd gedaan in de aanloop naar “75 jaar bevrijding”. Hiernaast willen we ook in de komende jaren doorgaan met het uitbrengen van het verenigingsboekje. Om activiteiten te kunnen blijven organiseren is het verder belangrijk dat het archief verder uitgebreid wordt met nieuwe materialen. Dit is ook van belang voor het boekje “Op de Eiermarkt” dat niet gemaakt kan worden zonder dat er archiefmateriaal geraadpleegd kan worden. Bij de oprichting van de vereniging is gesteld dat Ederveense schoolkinderen het archief moeten kunnen raadplegen voor schoolactiviteiten. In de afgelopen jaren is dit meermaals gebeurd en ook in de toekomst zullen we ernaar streven dat schoolkinderen en andere geïnteresseerden het archief zullen raadplegen voor onderzoek, in welke vorm dan ook. Om te stimuleren dat schoolkinderen interesse tonen in de lokale geschiedenis zal er een scholenlespakket uitgegeven worden. Ook wordt onderzoek door individuele leden met raakvlakken met het doel van onze vereniging gestimuleerd en waar mogelijk ondersteund. 

Het volledige beleidsplan, het actuele jaarverslag over 2021 en de financiële balans en de staat van baten en lasten kunt u hieronder vinden:


Link naar beleidsplan 2023-2024

Link naar jaarverslag 2022

Link naar financiële balans en staat van baten en lasten 2022